بایگانی‌های قوانین،اینترنت،ارتباطات،پایگاه خبری عصر گار | پایگاه خبری عصرکار
برخورد سرکوبگرانه دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات  ۱۱ مرد ۱۳۹۹

برخورد سرکوبگرانه دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات 

فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع کنیم، سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است و پارادوکس ایجاد می‌کند و تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می‌برد.