بایگانی‌های دستگیری، فضای مجازی، اطلاعات سپاه، تلگرام - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
توسط سازمان اطلاعات سپاه؛ ۳ نفر از ادمین کانال‌های نیمه‌محرمانه، سرائر و سایه‌نویس در تلگرام دستگیر شدند/ عصرکار: پشت‌پرده جهانشهرها، آمدنیوزها و فساآنلاین‌ها بررسی شود ۲۶ خرد ۱۴۰۱

توسط سازمان اطلاعات سپاه؛ ۳ نفر از ادمین کانال‌های نیمه‌محرمانه، سرائر و سایه‌نویس در تلگرام دستگیر شدند/ عصرکار: پشت‌پرده جهانشهرها، آمدنیوزها و فساآنلاین‌ها بررسی شود

ادمین کانال‌های نیمه‌محرمانه، سرائر و سایه‌نویس توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند.