بایگانی‌های حواشی، دیوان محاسبات، انتصابات - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بازی‌های سیاسی در کمین یک مدیر کارآمد نظام/ حواشی در انتصاب مدیرکل دیوان محاسبات فارس؛ پیشنهاد و توصیه یا دخالت و فشار؟! ۱۵ آبا ۱۴۰۲

بازی‌های سیاسی در کمین یک مدیر کارآمد نظام/ حواشی در انتصاب مدیرکل دیوان محاسبات فارس؛ پیشنهاد و توصیه یا دخالت و فشار؟!

گزارش اختصاصی عصر کار از اخبار و حواشی اخیر فرآیند انتخاب و انتصاب مدیرکل دیوان محاسبات فارس که دولت و مجلس انتظار هماهنگی و دخالت مستقیم یا پنهان در این موضوع دارند؛ به گونه‌ای که نهاد نظارتی وابسته به مجلس که نباید وامدار هیچ جریان سیاسی و افراد سطح‌نگر باشد تا بتواند مسئولیت قانونی و تعهد کاری خود را با نظارت دقیق بر عملکرد مالی و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال کامل به عنوان بازوی قوه مقننه در خانه ملت گزارش کند ...