داوود منظور ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مقایسه عملکرد سه ساله دولت ابراهیم رئیسی با سه سال پایانی دولت روحانی پرداخت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار رشته توئیتی در این خصوص نوشت:

در این رشتو با ذکر برخی سرفصل ها به تبیین دو ویژگی «با کفایت و کارآمد» در فرمایشات حضرت آقا می پردازم تا «جریان تحریف» نتواند ویژگی های ممتاز سید شهید را صرفا به «اخلاص و تلاش» ایشان تقلیل دهد. به همین منظور به مقایسه عملکرد سه ساله دولت ایشان با سه سال آخر دولت قبل می پردازم.

۱٫رشد اقتصادی

در حالیکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، ۵ و نزدیک به ۶ درصد رسید.

‌در بین زیر بخش های اصلی اقتصاد، در حالیکه متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) در سال های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بود، متوسط این نرخ در سه سال دولت سیزدهم به ٧ درصد رسید.

‌متوسط نرخ رشد گروه خدمات از منفی ٣.١ درصد در سال های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩، به مثبت ۵.۸ درصد در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش یافت.

متوسط نرخ رشد بخش نفت و گاز هم از منفی ١۶.١ درصد در سال های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩، به مثبت ١١.۴۶ درصد در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش یافت.

۲٫ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹، منفی ١٣.٨٪ بود. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱٪، در سال ۱۴۰۱ به ۲.۵٪ و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۸ ٪ رسید، به طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم ۳.۷٪ می باشد.

سال ۱۴۰۱ به ۲.۵٪ و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۸ ٪ رسید، به طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم ۳.۷٪ می باشد.

Screenshot_20240525-140801_X

Screenshot_20240525-140824_X

Screenshot_20240525-151208_X (1)

Screenshot_20240525-152506_XScreenshot_20240525-140837_X