مدير عامل شركت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به آماده بودن زيرساخت‌های ناحيه صنعتي سرچهان از برنامه‌ريزي براي واگذاري زمين در اين ناحيه صنعتي خبر داد.

سيد مسعود عظيمي در بازديد از طرح هاي زيرساختي ناحيه صنعتي سرچهان گفت: زيرساخت هاي اوليه توليد نظير آب و برق در اين ناحيه صنعتي تامين شده است.
وي با بيان اينكه تاكنون ۱۲طرح زيرساختي شامل جاده دسترسی، حفر و تجهيز چاه آب، اجراي خط انتقال آب، شبكه داخلي آب،مخزن،خريد كليد و نصب در پست برق ،اجراي خط انتقال برق ،اجراي شبكه داخلي برق ،تسطيح ، زيرسازي فاز ۱،نصب تابلو و حفر كانال انجام شده است، گفت:اين ناحيه صنعتي مهياي استقرار واحد هاي توليدي و صنعتي است.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس در ادامه با بيان اينكه مساحت ناحيه صنعتي سرچهان ۱۴هكتار است كه اين مساحت فعلي ، استقرار طرح هاي توليدي را در آينده با محدوديت مواجه مي كند گفت:در اين زمينه طرح توسعه ناحيه صنعتي با هدف افزايش مساحت به دوبراير ميزان فعلي در دستور كار قراردارد كه لازم است دستگاه هاي اجرايي نيز با اين شركت همكاري كنند.
عظيمي با اشاره به اينكه شهرستان سرچهان از شهرستان هاي نوپا و جديد التاسيس استان است گفت: راه اندازي ناحيه صنعتي سرچهان نيز با هدف تعادل و توازن‌بخشی در ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در دستور كار اين شركت قرارگرفت و تمام تلاش خود را برای شتاب بخشيدن به استقرار واحد هاي توليدي در آن به‌کار خواهیم بست.
عظيمي با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان سرچهان بويژه در بخش كشاورزي گفت:اين ناحيه صنعتي بستر ساز توسعه صنايع تكميلي در اين شهرستان خواهد بود.
/پایان متن/