مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، از تغییر رویکرد برنامه‌های صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی از نهاد مالی – اعتباری به نهادهای توسعه‌ای خبر داد.

عوض علیزاده‌مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در نشستی، گزارشی از برنامه‌های پیش روی صندوق‌‌های حمایت از بخش کشاورزی و تغییر رویکرد آنها از نهاد مالی – اعتباری به نهادهای توسعه‌ای ارائه کرد.

وی همکاری در تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش؛ ورود به بازار محصولات کشاورزی؛ حمایت از فعالیت‌‌های دانش‌‌بنیان کشاورزی از طریق صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی؛ و تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بخش را از جمله برنامه‌های پیش‌روی این شرکت اعلام کرد.

علیزاده مقدم ادامه داد: حمایت از تقویت و استقرار زنجیره‌های تولید/ ارزش محصولات کشاورزی؛ حمایت از فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری؛ و حمایت از طرح‌های مردمی منابع طبیعی در قالب طرح‌های حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از طریق تقویت مالی و نهادی صندوق‌های مربوطه از دیگر برنامه‌های پیش روی این شرکت است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، ضمن تایید طرح‌های توسعه‌ای صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی، توصیه کرد که همه پیشنهادهای فوق به صورت یک طرح جامع به همراه مدل‌های اجرایی قابل دفاع، تهیه و در محافل ذی‌ربط ارائه یا به سازمان‌های مسوول برای اخذ منابع و حمایت‌های قانونی ارسال شود.

جانعلی بهزادنسب، تقویت صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی را برای توسعه بخش مهم دانست.

/پایان متن/