وزیر جهادکشاورزی کشف متغیرهای واحد در داده‌ها و برآورد آمار صحیح و واقعی را مبنای مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی عنوان کرد.

محمدعلی نیکبخت در اولین گردهمایی آمار و فناوری در دولت سیزدهم ضمن تاکید بر اهمیت محاسبه آمار و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی گفت: پیش‌بینی پذیر شدن بازار عرضه و تقاضا، ارتباط مستقیم با آمار و داده‌های هر محصول در زمان و مکان معین دارد.

وی تفاوت موجود در آمارهای ارایه شده از سوی مراکز متولی را محصول محاسبه داده‌های متفاوت در یک مورد واحد دانست و گفت: البته برای رسیدن به یک چشم‌انداز واقعی و مدیریت واحد، نیازمند به کارگیری روش واحد با ضریب خطای کم هستیم؛ این‌گونه خواهیم توانست در میدان عمل از ابزار مطمئن برای مدیریت شرایط موجود بهره گیریم.

وزیر جهادکشاورزی آمار غلط را موجب سو‌ء گیری نادرست مدیریتی دانست و افزود: اطلاعات و آمار صحیح در حوزه کشاورزی، کنترل بازار تقاضای داخل و برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای صادراتی را به دنبال خواهد داشت.

وزیر جهادکشاورزی، با تاکید بر لزوم بازنگری اساسی در خصوص داده‌ها و اطلاعات آماری در وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا مرکز آمار وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی باشد.

  • /پایان متن/