با اعلام عمومی مجتمع طیور فارس در زمینه شرایط حضور پیمانکاران گاز امکان شرکت در این مناقصه عمرانی فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، شرکت مجتمع طیور فارس(سهامی خاص)به شماره ثبت ۷۸۰۷ بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ و مصوبه هیأت مدیره و مجوز صادره از ارکان ذیصلاح، در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی انجام لوله کشی گاز کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان و ساخت و اجرای اتاقک ایستگاه و کلیه تجهیزات مورد نیاز مربوط به ساخت و اجرای لوله کشی تا اتصال به شبکه گاز را با رعایت موارد ذیل به پیمانکار واجد الشرایط (شرکتهایی که دارای مجوز گاز فشار قوی از دفتر کنترل گاز استان فارس هستند) واگذار نماید.

-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) با اعتبار ۶ ماهه قابل تمدید.

-نوع تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره ۸۷۲۰۵۸۹۴۱۵ بانک ملت بنام شرکت مجتمع طیور فارس می باشد.

-فروش اسناد مناقصه از مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ لغایت ۲۰/۰۲/۱۴۰۳ (ساعت ۱۴)

-مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۳

-محل تسلیم پیشنهادات دبیر خانه کمیسیون معاملات واقع در شیراز بلوار گلستان جنب بانک سپه مستقر در واحد حقوقی شرکت می باشد.

-بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۳ ساعت ۱۱ صبح در شرکت مجمتع طیور فارس به آدرس شیراز بلوار گلستان جنب بانک سپه می باشد.

– هزینه چاپ آگهی روزنامه و سایر هزینه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ،دریافت اسناد مناقصه و بازدید از مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ لغایت ۲۰/۰۲/۱۴۰۳ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ به نشانی شیراز بلوار گلستان  جنب بانک سپه دبیر خانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا با تلفن ۰۷۱-۳۷۳۲۲۰۰۰ تماس حاصل نمایید.

/پایان متن/