مریم اسدی، فعال فضای مجازی و کنش‌گر اجتماعی در یک یادداشت به اهمیت ظرفیت فضای مجازی و نقش آن در انتخابات پرداخت و اینگونه فرصت‌ها را نیازمند تدوین و اصلاح قانون مجلس در فرآیند برگزاری انتخابات دانست.

در متن کامل این یادداشت آمده است:

در عصری که در آن قرار داریم، رکن اصلی زندگی حقیقی مردم، فضای مجازی شده است. فضایی که شکل زندگی مردم و نوع تعاملات آن‌ها را دگرگون نموده و شکلی جدید از حیاط اجتماعی را برای بشر پدید آورده است.
این شکل نوین تعامل و زیست بشری در عرصه انتخابات نیز خود را خوب نشان می‌داده است و به شکل جدی شیوه تبلیغ و ارایه برنامه نامزدان انتخابات را متحول کرده و از یک سو باعث صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌کردها شده و از سوی دیگر ضریب نفوذ را گسترش داده و باعث ایجاد گروه‌های واسط و هماهنگ زمانی و مکانی شده است. بگونه‌ای که به برکت شبکه‌های اجتماعی نامزدان می‌توانند به راحتی گروه‌های برخواسته از مکان زیست قبلی و زمان‌های مختلف را یافته و از آن‌ها جهت حمایت از خویش بهره برند.
این شیوه جدید تبلیغات باعث شده است که بعضی قوانین مانند زمان اعلامی تبلیغات انتخاباتی دچار تغییر شده و به راحتی قوانین زیر پا گذاشته شوند.
با این وجود هنوز بهره و فرصت فضای مجازی بر آسیب‌های احتمالی آن در عرصه انتخابات برتری داشته و باعث کاهش هزینه‌های مختلف تبلیغات محیطی نامزدان از یک سو شده و از سوی دیگر هزینه نظافت و پاکیزگی چیدمان شهری را نیز برای مدیریت شهری و شهرداری به شدت کاهش داده است.
به نظر می‌رسد که باید بر اساس قانونی مدون شده هر کدام از نامزدان انتخاباتی صفحه رسمی را به عنوان ستاد تبلیغات مجازی خود معرفی کرده و هرگونه ایجاد گروه و کانالی تبلیغاتی را در فضای مجازی در آنجا مشخص نموده تا به صورت رسمی مسئولیت هرگونه اظهار نظر و یا تبلیغی را بپذیرند و دستگاه‌های نظارتی نیز بر اساس آن‌ها به بررسی و تحقیق بپردازند.
/پایان متن/