مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.

حمیدرضا محمدابراهیمی گفت: در ارزیابی‌های سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی فارس رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

وی بیان کرد: در ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، بر اساس شاخص‌هایی از جمله عملکرد ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تراکنش‌های بانکی، شرکت‌های فاقد اعتبار، گزارشات مردمی فرار مالیاتی، آسیب شناسی صنوف مختلف، الگوهای کشف فرار مالیاتی، گزارشات موارد مشکوک به پولشویی، مالیات و جریمه وصول شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و اقدامات مهم مرتبط با فرار مالیاتی انجام می‌شود.

/پایان متن/