نماینده مردم داراب در مجلس، تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط مجلس را پایانی بر حذف واسطه ها و شرکت های پیمانکاری دانست.

محمدجواد عسکری تصویب  و اجرای طرح ساماندهی را پایانی بر حذف واسطه ها و شرکت های پیمانکاری دانست و گفت: نیروهای شرکتی و پیمانکاری دغدغه هایی داشتند و از سویی واسطه ها باعث شده بود انگیزه  لازم در این نیروها ایجاد نشود از این رو مجلس با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت گام مهمی در این رابطه برداشت.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه ساماندهی کارکنان امید و انگیزه را به نیروی کار برمی گرداند، افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی باعث می شود این نیروها با انگیزه بیشتری مشغول کار شده و امنیت شغلی آنها تامین شود.

عسکری یادآور شد: در حال حاضر دولت بخشی از اعتبارات خود را در اختیار شرکت های خصوصی برای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و پیمانکاری قرار می دهد که این کار نارضایتی ها را افزایش داده  و در حال حاضر مجلس با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت فضای خوبی را ایجاد کرده که این واسطه ها حذف شده و نیروها به صورت مستقیم از دستگاه ها حقوق خود را دریافت کنند و به گونه ای متولی اصلی نظارت بر حوزه کاری این افراد دستگاه ها خواهند بود و فسادها از بین خواهد رفت و این اقدام در راستای استخدام این نیروها در آینده هم تاثیرگذار خواهد بود.

/پایان متن/