مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب کشت به روش بی خاک‌ورزی در مزارع این شهرستان خبر داد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

حبیب اله فتحی با بیان اینکه کشت‌های حفاظتی یا کشت مستقیم در شهرستان داراب در سال گذشته سه هزار و ۸۰۰ هکتار بوده است، گفت: در سال زراعی جاری کشت مستقیم در چهار هزار و ۷۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه انجام شده که شامل سه هزار و ۲۰۰ هکتار پنبه، ۷۰۰ هکتار ذرت، ۷۰۰ هکتار گندم، ۱۰۰هکتار جو و ۲۰ هکتار کلزا است.

این مقام مسئول افزود: شهرستان داراب از نظر سطح زیر کشت به روش بی خاک‌ورزی در سطحی معادل چهار هزار و ۷۲۰ هکتار حائز رتبه اول استان و کشور است.

به گفته وی؛ در روش کشت مستقیم هیچ گونه نیازی به عملیات خاک ورزی شامل شخم زدن و استفاده از دیسک نبوده و بذر کاری با فاصله گذاری مناسب، روی ردیف و بین ردیف انجام می‌شود و همچنین عمق کاشت و میزان بهم خوردگی خاک در عمق قابل کنترل است.

فتحی مزایای کشت به این روش را افزایش ظرفیت نگهداری آب، کاهش میزان مصرف آب، افزایش نفوذپذیری خاک، کاهش تبخیر آب عنوان کرد و توضیح داد: کاهش فشردگی خاک، نگهداری و افزایش مواد آلی خاک، تاثیر بر خواص شیمیایی و بیولوژیک خاک، کاهش ساعت کار تراکتور و انرژی مصرفی، تولید محصول همراه با حفاظت از منابع تولید و کاهش هزینه های کارگری را از دیگر مزایای کشت به روش بی خاک‌ورزی دانست.

در شهرستان داراب ۹۵٫۵ درصد اراضی به روش مکانیزه با استفاده از بذرکار به زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می‌رود.

/پایان متن/