مدیر موسسه حفاظتی نظم آوران حافظ فارس گفت: با انعقادتفاهم نامه ای با دادگستری استان فارس وپلیس پیشگیری استان و اداره بهزیستی از ورود پرونده های بیماران گرفتار در دام اعتیاد جلوگیری می شود.

هادی دانش‌پرور افزود: خانواده های معتادان تا پیش از این برای گرفتن دستور قضایی برای انتقال معتادان به کمپ های ترک اعتیاد باید ضمن مراجعه حضوری به دادسرا، ساعت ها را در راه روهای دادگستری سپری می کردند.

دانش پرور بیان کرد: با انعقاد این تفاهم نامه خانواده ها با مراجعه به این مرکز در چند دقیقه و با رعایت حفظ حریم و حرمت آنها احراز هویت می شوند.

مدیر موسسه حفاظتی نظم آوران حافظ فارس خاطرنشان کرد: پس از مراجعه بستگان درجه یک و  احراز هویت آنها توسط کارشناسان شرکت دستور قضایی توسط قاضی محترم ناظر بر مراکز بازتوانی صادر وبه صورت الکترونیکی برای مراکز بازتوانی ارسال می شود.

دانش پرور افزود: با این خلاقیت ماهانه از ورود ۷۰۰ پرونده به دستگاه قضایی در شیراز جلوگیری می شود.
دانش پرور گفت یکی از بندهای این تفاهمنامه استقرار پلیس یاران آموزش دیده توسط افسران خبره و ورزیده نیروی انتظامی در مراکز ترک اعتیاد میباشد.
که تاکنون توانسته ایم با به کارگیری ۶۷ نفر پلیس یار آموزش دیده در این مراکز علاوه بر حفاظت از مستحدثات و برقراری نظم و امنیت، در کاهش چند هزار نفر ساعت کار نیروی انتظامی در خصوص انتقال بیماران با دستور قضایی به مراکز ترک اعتیاد نقش مثمر ثمری را ایفا نماییم.
هادی دانش پرور در ادامه گفت امیدواریم با تعمیم این طرح به تمام استان و نهایتاً کشور بتوانیم از ظرفیت موسسات حفاظتی و مراقبتی به نحو احسن استفاده نماییم.
/پایان متن/