مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس از برنامه ريزي براي ساخت مسکن کارگری ويژه كارگران و شاغلان واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك صنعتي بزرگ شيراز خبر داد و گفت:ساخت مسكن كارگران در راستاي دستور استاندار فارس مبني بر فراهم كردن بسترهاي لازم براي رفاه كارگران و خانه دار كردن آنها در قالب اجرای نهضت ملی مسکن انجام مي شود.

سيد مسعود عظيمي در نشست هماهنگي اجراي طرح نهضت ملي مسكن ويژه كارگران و شاغلان و فعالان صنعتي مستقر در شهرك صنعتي بزرگ شيراز،افزود:نزديكي اراضي اجراي طرح نهضت ملي مسكن به شهرك صنعتي با هدف سهولت در اياب و ذهاب كارگران از مهمترين مولفه هايي است كه در انتخاب مكان مورد توجه قراردارد.
وي با تاكيد بر اينكه قيمت نهايي مسكن براي كارگران بايد به نحوي باشد كه آنها را با مشكل مواجه نكند كند گفت: با استفاده از ظرفيت كارآفرينان و صاحبان صنايع در تامين مصالح ساختمانی و تاسیسات مي توان قيمت تمام شده را كاهش داد .
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با اشاره به اينكه شهرك صنعتي بزرگ شيراز ۶۰درصد از ظرفيت صنعتي موجود در شهرك هاي صنعتي استان را درخود جاي داده است و يكي از بزرگترين شهرك هاي صنعتي كشور محسوب مي شود از شناسايي حدود ۳۰۰۰كارگر و شاغل واجد الشرايط نهضت ملي مسكن دراين شهرك صنعتي خبر داد و گفت:بايد به نحوي برنامه ريزي كنيم كه الگوي موفقي از طرح نهضت ملي مسكن براي كارگران را در سطح كشور ارائه دهيم.
عظيمي در ادامه با تاكيد بر شناسايي و ايجاد زنجيره تامين صنعت ساختمان در استان فارس به منظور تامين مصالح و تجهيزات مورد نياز در اجراي طرح هاي نهضت ملي مسكن گفت:با شناسايي تامين كنندگان و توليد كنندگان ،زمينه همكاري و هم افزايي بين واحدهاي توليدي براي تامين مصالح باكيفيت و قيمت مناسب شكل مي گيرد كه اين موضوع سبب پويايي و فعال شدن ظرفيت واحدهاي توليدي و صنعتي و هم باعث تسريع در اجراي پروژه ها مي شود.
قائم مقام مدير كل راه و شهرسازي فارس و جانشين قرارگاه جهادي مسکن استان نيز در اين جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده براي اجراي اين طرح در استان گفت:سهم استان فارس در طرح نهضت ملي مسكن ساخت ۲۶۰هزار واحد مسكن طي ۴سال است كه با بهره گيري از همه ظرفيت ها براي تحقق آن تلاش مي كنيم.
مجتبي حق بين ،راه اندازي “صنعت شهر “در استان در قالب طرح نهضت ملي مسكن با هدف اجراي طرح هاي مسكن ويژه كارگران و شاغلان در شهرك هاي صنعتي ،مناطق ويژه اقتصادي و كارخانجات و واحدهاي بزرگ توليدي را از برنامه هايي عنوان كرد كه برای تامین مسکن کارکنان صنایع در دست اقدام است.
وي افزود:فرآيندهاي تصويب و تغيير كاربري اراضي براي ايجاد شهرك هاي نهضت ملي مسكن در استان تسهيل شده و كارگروه هاي تخصصي حداكثر در فرصت يك ماه اين موارد را تعيين تكليف مي كنند .
جانشين قرارگاه جهادي مسکن استان در ادامه با اشاره به بررسي هاي ميداني براي ايجاد سايت مسكن كارگري در نزديكي شهرك صنعتي بزرگ شيراز گفت:در اين زمينه مكان هايي مشخص و در حال جمع بندي نهايي هستيم.
در اين جلسه كه رييس انجمن انبوه سازان استان نيز حضور داشت تصميماتي به منظور اجراي طرح مسكن كارگري در شهرك صنعتي بزرگ شيراز اتخاذ شد.

/پایان متن/