بهیار سلیمانی، نماینده پیشین و اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی طی یک یادداشت از تامین اعتبارات مصوب وزارت نفت به منظور تکمیل راه‌آهن شیراز بوشهر با اتصال ریلی فارس به دریا اطلاع داد.

ازدوران قدیم فارس آرزوی راه‌آهن داشت. در عهد پهلوی محقق نشد. مشکل ما در عهد جمهوری هم این بود که ریل هزینه بالا و نیاز به بار ریلی داشت. سال‌ها بود همه آنانی که دل در گرو توسعه فارس دارند بدنبال اجرایی شدن آن بودند. در زمان دولت آقای هاشمی کلنگ خوردودردولت آقای خاتمی ردیف بودجه گرفت وعملیاتی شدباهمت بیادماندنی اقای نوذری وزیرنفت دولت درتامین بخش عمده وموثرراه اهن دردولت اقای احمدی نژاد به بهره برداری رسیدامااین خط باید به دریابرسد تااقتصادی شودوبوشهرراازبن بست وفارس رابه دریا دسترسی دهدوباپیوستن به عسلویه مزیت فوق العاده ای برای ایران وجنوب ایجادنماید.
جلسه ای درماههای اغاز دولت اقای رییسی باحضوراستانداران فارس وبوشهروجمعی ازنمایندگان در دفترمرحوم مهندس رستم قاسمی وزیرراه وشهرسازی تشکیل وایشان قول دادباتجربه وزارت نفت بودجه این ارزوی تاریخی مردم جنوب رامحقق سازدصورتجلسه‌ای تنظیم شدامروزرستم بیش از
یکسال است ازقیدحیات ازادشده ودرجمع مانیست اماوعده اومحقق شدودویست میلیون دلارازمحل فروش نفت این هفته به پروژه اختصاص داده شد.
امیدکه مسئولین دواستان واستانداران ونمایندگان برهزینه کرد ان نظارت واصحاب رسانه بارصدو مطالبه گری برپیشرفت پروژه نظارت تاهم بقیه مطالبات وصول وهم پروژه علاوه بردوقطعه نیمه فعال فعلی هفت قطعه دیگرش به سرعت عملیاتی شودورونقی درجنوب ایران رخ دهد. یادرستم گرامی بادکه برای ایران وفارس وجنوب رستمی کردوامروزمدیون زحمت اوهستیم.
/پایان متن/