مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس گفت:تامين زيرساخت هاي توليد در شهرك هاي صنعتي بدون حمايت،همراهي و كمك دستگاه هاي خدمات رسان امكان پذير نيست.

سيد مصطفي هاشمي در جلسه بررسي مسائل و مشكلات برق شهرك ها و نواحي صنعتي واقع در حوزه شركت توزيع برق شيراز با قدرداني از حمايت هاي اين شركت در زمينه رفع مشكلات تامين برق شهرك ها و نواحي صنعتي گفت:توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال پايدار در شهرك هاي صنعتي بدون حمايت و همراهي دستگاه هاي خدمات رسان امكان پذير نيست و تحقق اين امر مستلزم ياري و كمك همه دستگاهها است.
وي با بيان اينكه درحوزه شركت توزيع برق شيراز زمينه تامين برق و برق رساني به شهرك هاي صنعتي بعنوان يك زيرساخت اصلي و مهم در توليد و صنت، شاهد وجود تعامل و همكاري و هم افزايي هستيم گفت:در يك سال گذشته اتفاقات خوبي رخ داده كه نتيجه مهم آن رفع مشكلات صنعتگران در زمينه تامين برق است.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با اشاره به ظرفيت هاي بند م تبصره ۱۵قانون بودجه امسال كه بر اساس آن برق رساني به شهرك هاي صنعتي را در تعهد شركت توانير قرارداده و اعتبارات آن نيز پيش بيني شده است گفت:استفاده از ظرفيت هاي قانوني اين مصوبه مي تواند گره گشاي طرح هاي تامين برق در شهرك هاي صنعتي باشد.
هاشمي در ادامه با اشاره به پيشنهادات اين شركت در دور دوم سفر رياست جمهوري به استان فارس گفت:احداث پست سوم برق در شهرك صنعتي بزرگ شيراز با هدف افزايش ظرفيت و پايداري شبكه توزيع در اين شهرك صنعتي ،احداث پست هاي برق در شهرك هاي صنعتي دارويي بيضا و برمشور ،مشاركت در طرح هاي تامين برق با شركت توانير و تامين ۸۶مگاوات برق از شبكه هاي عبوري از مواردي است كه توافقات آنها نيز انجام شده و با ابلاغ رسمي مصوبات و اجراي آنها شاهد تحول بي سابقه در تامين زيرساخت برق شهرك هاي صنعتي خواهيم بود.
وي در ادامه با اشاره به برنامه اين شركت براي راه اندازي دو شهرك جديد تخصصي صنفي و صنايع دستي در شيراز بر تعامل و همكاري شركت توزيع برق شيراز براي تامين برق اين شهرك ها تاكيد كرد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس در ادامه با اشاره به اجراي خط انتقال برق شهرك دارويي بيضا گفت: اين خط دومداره با اعتبار ۱۷۰ميليارد ريال باظرفيت حدود ۱۲مگاوات برق به طول ۱۱كيلومتر از پست برق بيضا تا شهرك صنعتي با پيشرفت فيزيكي ۹۰درصدي در مرحله اجرا قراردارد كه با بهره برداري از آن برق اين شهرك صنعتي تامين مي شود.
وي همچنين از پيشرفت فيزيكي ۹۵درصدي خط انتقال برق شهرك صنعتي فتح آباد مرودشت خبرداد و گفت:روند عمليات اجرايي اين طرح كه به علت بروز برخي مشكلات چند سالي كند شده بود،با رفع مشكلات ،تسريع يافته و در آستانه بهره برداري قرارگرفته است.
در اين جلسه مسائل و مشكلات برق رساني و تامين برق شهرك ها و نواحي صنعتي بزرگ شيراز ،برمشور ،سروستان۲،سپيدان،پاسارگاد و مرودشت رسيدگي و بررسي شد.

/پایان متن/