معاون سرمایه‌گذاری صمت فارس با تاکید بر مصرف بهینه آب و انرژِی مورد نیاز نیاز صنایع استان خواستار توزیع متناسب زیرساخت‌ها شد.

سید رضا ساداتی، معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در یک نشست تخصصی که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد با ارائه گزارشی پیرامون موانع – چالش ها و آسیب هایی که طرح های آمایش سرزمین در ایران با آن مواجهه می شود، به بررسی تاریخچه طرح های آمایش سرزمین پرداخت.
وی گفت: هدف اصلی طرح های آمایش سرزمین رسیدن به توسعه متوازن و برابر بین تمام نقاط کشور است و این درحالی است که سابقه انجام طرح های آمایشی در ایران تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و انواع دگرگونی های اجتماعی قرار گرفته است.
ساداتی افزود: کشاورزی، صنعت و گردشگری پهنه بندی استان فارس است و اسـتان فارس با تکیه بر توان و ظرفیتهاي سـرزمینی وتوسـعه اي خود و با اتخاذ سـیاسـتهاي آمایشـی وتوسـعه پایدار و بهره گیري از اسناد فرا دست ملی و استانی در افق چشم انداز۱۴۱۴ استانی، استانی است دست یافته به توسعه اي متوازن و پایدار با تکیه بر مزیتهاي رقابتی و هویت مشارکتی و داراي ثبات و یکپارچگی به منظور کاهش تعارض های توسـعه اي در قلمرو سـرزمینی خود خواهد بود.
وی بیان کرد: شکل گیری صنعت را می توان به دو بخش دانش محور و منبع محور تقسیم کرد که در راستای منبع محور استان می توان به منابع معدنی اشاره نمود.با توجه به دانش ما در استراژی محور توسعه استان به حوزه برق الکترونیک می توان اشاره کرد.
ساداتی عنوان داشت: با توجه به ظرفیت های بالقوه، توسعه زیر ساخت ها و موقعیت مطلوب جغرافیایی، نزدیکی به دریا و کانون های انرژی کشور، کانون صنعتی و معدنی، لامرد زمینه مستعد و بستر مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری است.
وی تصریح کرد: در خصوص افزایش میزان مصرف آب در صنعت استان فارس نیز مطالبه گری بخش خصوصی ضروری است اما به طوری کلی باید منابع را بهینه ارائه داد و بعد از آن مطالبه گر بود.

این گزارش در حالی منتشر می شود که پیشتر بسیاری از کارشناسان بر ضرورت توسعه صنعت در جنوب کشور با محوریت شهرک ها و مناطق ویژه انرژی و اقتصادی نظیر شهرستان لامرد نیز تاکید دارند.

/پایان متن/