مدیرکل امور مالیاتی فارس از شناسایی فرار مالیاتی ۶۷ میلیارد تومانی در حوزه توزیع کنندگان گوشت قرمز در استان خبر داد.

حمیدرضا محمدابراهیمی مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار کرد: به منظور تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق شناسایی منابع و پایه‌های جدید مالیاتی بدون فشار مضاعف به واحد‌های تولیدی و سایر مالیات دهندگان فعلی، شناسایی اشخاص فعال در حوزه فروش گوشت قرمز در شهر شیراز آغاز شد.

او افزود: با بررسی سوابق مالیاتی اشخاص دارای پرونده مالیاتی و مطابقت فروش‌های تعیین شده در این پرونده‌ها با میزان مصرف سرانه گوشت قرمز، مشخص شد که این ۲ موضوع هیچ گونه تناسبی با هم نداشته و تعداد زیادی از اشخاص فعال در حوزه گوشت قرمز بدون پرونده مالیاتی بوده و مالیات تشخیصی برای اشخاص دارای پرونده نیز فاصله بسیار زیادی با حجم فعالیت و فروش آن‌ها دارد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس بیان کرد: برای ایجاد شفافیت در این موضوع و مطالبه مالیات واقعی از این اشخاص، در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، واحد اجرایی بازرسی مالیاتی این اداره کل، تحقیقات و بازرسی‌های لازم را آغاز کرد.

او ادامه داد: با توجه به اطلاعات استخراجی، بیش از ۸۰۳ نفر از افرادی که در حوزه فروش گوشت قرمز فعالیت داشتند، شناسایی شدند که با بررسی سوابق مالیاتی آن‌ها بیش از ۷۵ درصد این اشخاص بدون هر گونه پرونده مالیاتی هستند و از اشخاص دارای پرونده نیز مالیات بسیار پایینی مطالبه شده است.

بر اساس اطلاعات استخراجی توسط بازرسی این اداره کل، مالیات محاسبه شده در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ برای این افراد بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال بوده که شامل ۵۲۰ میلیارد ریال اصل مالیات و ۱۵۰ میلیارد ریال جرائم غیرقابل بخشودگی است که به منظور پیشگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت عدالت مالیاتی، برای این افراد پرونده مالیاتی تشکیل شده و مطالبه مالیات‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

/پایان متن/