مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس از پيشرفت 90درصدي مصوبات دور اول سفر رياست جمهوري به استان فارس در بخش احداث و تكميل تصفيه خانه فاضلاب صنعتي و بازچرخاني و استحصال پساب در شهرك هاي صنعتي خبر داد و گفت:در قالب اين مصوبه 22پروژه در سطح استان اجرايي شده است.

سيد مصطفي هاشمي در بازديد از روند عمليات اجرايي طرح توسعه و ارتقاي ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بزرگ شيراز افزود:براي اجراي اين طرح ها۱۰۰ميليارد تومان مصوب شد كه از اين ميزان ۵۰درصد از محل اعتبارات سفر رياست جمهوري و ۵۰درصد نيز از محل اعتبارات داخلي اين شركت تامين مي شود.
وي با بيان اينكه پروژه ارتقا تصفيه خانه فاضلاب و اجراي واحد ذخيره اضطراري و متعادل ساز جهت مدول هاي موجود و مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بزرگ شيراز از مهترين اين طرح ها است گفت:اين طرح كه در راستاي الزامات زيست محيطي و حفظ پايدار محيط زيست درحال انجام است ظرفيت فعلي تصفيه خانه را به دو برابر افزايش ميدهد.
وي افزود:در قالب پروژه ارتقاي ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب ،طرح ساخت دو لاگون ذخيره اضطراري و متعادل ساز جهت مدول هاي موجود و مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب شهرك شيراز با اعتبار ۲۳ميليارد تومان از سال گذشته آغاز و درحال انجام است كه تا دوماه آينده به بهره برداري مي رسد و طرح خريد و اجراي حوضچه هاي هوادهي و ته نشيني جهت تكميل لاگونهاي ذخيره اضطراري و مدول سوم شهرك صنعتي بزرگ شيراز نيز با ۶۷ميليارد تومان اعتبار مرداد امسال آغاز و در حال انجام است كه با بهره برداري از اين طرح ها ،ظرفيت تصفيه خانه به ۸هزارمترمكعب در روز افزايش مي يابد.
هاشمي در ادامه انجام خدمات مهندسي طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب شهركهاي صنعتي بيضا و رستم ،اجراي شبكه فاضلاب بخشي از شهرك صنعتي آباده،تكميل شبكه فاضلاب داخلي فازهاي شهرك صنعتي بزرگ شيراز،تكميل شبكه فاضلاب شهرك صنعتي مهر،پروژه تكميل شبكه فاضلاب و آب خدماتي شهرك صنعتي ملوسجان ،پروژه احداث ايستگاه پمپاژ و شبكه برگشت پساب فضاي سبز شهرك صنعتي سپيدان،پروژه تكميل شبكه فاضلاب شهرك صنعتي جهرم،اجراي طرح انتقال پساب و لوله گذاري كمربند شهرك صنعتي بزرگ شيراز،پروژه تكميل شبكه فاضلاب شهرك صنعتي سروستان۲،شبكه فاضلاب فاز عملياتي شهرك صنعتي دارويي بيضا،خريد و اجراي شبكه فاضلاب شهرك صنعتي خرامه و پروژه خريد و اجراي شبكه داخلي فاضلاب يكي از بلوك هاي شهرك صنعتي سروستان۲ را از مهمترين اين طرح ها بيان كرد كه جمعا با اعتبار افزون بر ۸۱ميليارد تومان اجرايي شده است.

/پایان متن/