دانش آموزان فارس در یک اقدام مشترک آموزش و پرورش فارس با شهرداری شیراز با مراحل مختلف تفکیک پسماند آشنا می‌شوند.

مدیر ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت: طرح مدارس بدون پسماند اردیبهشت ماه در ۱۲ مدرسه اجرا شد و با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۰۰ دبستان شیراز میزبان این طرح است.
ابجدیان با بیان این که دانش آموزان در این طرح با روش‌های تفکیک پسماند از مبدا و چگونگی استفاده از وسایل برای جلوگیری از اسراف آشنا می‌شوند افزود: مربیان سازمان پسماند با حضور در این مدارس، در طول سال تحصیلی، دانش آموزان را با وسایل قابل بازیافت و چگونگی تفکیک مواد آشنا می‌کنند.
وی ادامه داد: امسال ۶۰ هزار دانش آموزان هدف اجرای طرح بدون پسماند هستند تا از طریق آن ها، آموزش‌ها به خانواده هایشان منتقل شود.
این طرح با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری شیراز اجرا می‌شود.

/پایان متن/