محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار پس از چندین ماه انتظار از رفتن ساداتی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس فعلی سازمان تعاون روستایی کشور از سوی دولت یا مجلس معرفی شد.

با این تصمیم دولت باید منتظر ماند که با حضور و ارائه برنامه گزینه پیشنهادی نامبرده در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی چگونه امکان دریافت رای اعتماد مورد نیاز و حداکثری از نمایندگان مردم در خانه ملت برای محمدعلی نیکبخت فراهم خواهد شد.
/پایان متن/