مدیر امور شعب بانک مسکن فارس جایگاه این استان را بر اساس شاخص مصارف به منابع در پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه مسکن ملی را رتبه نخست کشور اعلام کرد.

احمدعلی جعفری در یک نشست خبری با بیان اینکه این استان در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده، گفت: از زمان شروع این طرح تاکنون ۱۴ همت تسهیلات برای ۳۲ هزار واحد پرداخت شده است.

او خاطرنشان کرد: در بحث تسهیلات تکلیفی نیز برای ۳۶ هزار و ۸۷۳ فقره طرح یا درخواست در قالب تسهیلات قرض الحسنه، مشارکت مدنی و تعمیرات ۱۳.۴ همت از ابتدای سال گذشته تاکنون پرداخت شده است.

جعفری همچنین نسبت مصارف به منابع در این بانک را ۲۸ همت اعلام کرد و افزود: این میزان بیش از ۲ برابر استاندارد معمول است و نشان از این دارد که در بحث منابع از سهم سایر استان‌ها نیز استفاده کرده‌ایم.

/پایان متن/