نماینده شیراز و زرقان از انتشار فهرست اسامی نمایندگان دریافت کننده خودرو توسط هیات رئیسه مجلس خبر داد.

جعفر قادری در یک ویراستی جدید با افشاگری از موضوع جنجالی اخیر کشور مبنی بر تحویل خودرو توسط برخی از نمایندگان جلس از خودروسازان، نوشت: از هیات رئیسه مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پرسیدیم مگر ریگی در کفش دارید که برای حفظ آبروی بیش از ۹۰ درصد نمایندگان که خودرو نگرفته‌اند، اسامی خودرو گرفته‌ها یا اسامی خودرو نگرفته‌ها را منتشر نمی‌کنید؟ پاسخ دادند: فهرست خودرو گرفته‌ها در حال نهایی شدن است و به زودی اسامی یکی از این دو گروه را منتشر می‌کنیم.

/پایان متن/