رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه مصرف آب در واحد تولید باید مدیریت شود، گفت: باید به سمت سیاست های تشویقی آب اندوز برویم و کشاورزانی که افزایش بهره وری در منابع آبی دارند باید مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مجتبی دهقان پور در نشست خبری که در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی و استانی آب و خاک سازمان‌های جهادکشاورزی سراسر کشور در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: امروزه باید توسعه متوازن را سرلوحه کار خود قرار دهیم توجه به کشاورزی بدون توسعه خدمات و بخش های مرتبط با بخش کشاورزی از جمله صنعت و معدن یک توسعه نامتوازن خواهد بودکه باعث ناپایداری تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید نباید به منابع پایه فشار حداکثری وارد کند، ابراز کرد: این موضوع با به کارگیری چند پارادایم امکان پذیر است یکی اینکه ما به سمتی حرکت کنیم که سهم تولید کننده از ارزش نهایی محصول افزوده شود و به عبارت دیگر اقتصاد و معیشت بهره بردار به سطح قابل قبولی برسد و در کنار آن تولید هم داشته باشد.

به اعتقاد دهقان پور؛ در مقوله بهره وری سه مولفه کارآیی، اثربخشی و مداومت باید در نظر گرفته شود و کارآیی یعنی در تولید حتما باید به حفظ منابع پایه توجه کنیم، در موضوع افزایش بهره وری یعنی تولید را در واحد سطح بالا ببریم و در نهایت پایداری در تولید دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از گزیدارها این است که به سمتی برویم که به منابع فشار وارد نشود و از آب باران و سد استفاده کنیم، گفت: با توجه به این سیاست ۲۲۶ هزار هکتار از اراضی استان فارس در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها به زیرکشت دیم رفت.

دهقان پور به سیاست های سازگاری با تغییر اقلیم یا سیاست های تاب آور نیز گریزی زد و افزود: تغییر الگوی کاشت، نوع رقم در کنار توجه به معیشت کشاورزان از جمله این سیاست ها است.

توسعه گلخانه ها و گلخانه های تابع اقلیم از دیگر مواردی برای مدیریت بهینه آب بود که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به آن اشاره کرد و گفت:گلخانه تابع اقلیم  با استفاده از فناوری هایی که با زیست بوم های ما سازگار است احداث می شود

دهقان پور با اشاره به اینکه گلخانه تابع اقلیم یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است، اظهارکرد: هزینه تمام شده احداث این نوع گلخانه نسبت به سایر گلخانه پایین تر است و سیاست افزایش بهره وری آب وسایر مزایای کشت های گلخانه ای در گلخانه تابع اقلیم دنبال می شود.

/پایان متن/