مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس با بیان اینکه باغات شیراز طی ۹ ماه اخیر از هر گونه تغییر کاربری جان سالم به در بردند به مخالفت جدی مدیریت ارشد استان با هرگونه تغییر کاربری باغات شیراز تاکید کرد.

امیرحسین جمشیدی، مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس گفت: در ۹ ماه اخیر هیچ گونه تغییر کاربری حتی برای یک متر مربع از باغات شیراز انجام نشده است.

جمشیدی با اشاره به اینکه طبق سیاست مدیریت ارشد استان طی ۹ ماه اخیر هیچ گونه تغییر کاربری در حوزه باغات شیراز صورت نگرفته است، گفت: این موضوع در بیست سال اخیر بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه باغات شیراز در دو محدوده باغات واقع در طرح تفصیلی و باغات قصر دشت تعریف می‌شوند، تصریح کرد: این مجموعه باغاتی که در محدوده طرح تفصیلی قصردشت شیراز تثبیت شده‌اند شامل پنج گروه ۱ تا ۵ میباشند.

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس عنوان کرد:  باغات گروه ۵ مشتمل بر باغاتی که قبل از تهیه طرح تفصیلی محدوده باغات خشک شده و یا باغات رزی مجموعه جبل دراک و یا باغات واقع در مناطق حاشیه ای و چسبیده به بافت مسکونی می‌باشند.

جمشیدی اظهار کرد: سیاست و رویکرد کلی در طرح تفصیلی باغات به گونه ای تعریف شده است که شهرداری را متعهد ساخته که تغییر کاربری های احتمالی در مورد باغات گروه ۵ لحاظ شود و در  قبال آن باغات گروه یک که غالبا باغاتی وسیع، سرسبز و دارای درختان تنومند و با قدمت هستند، تملک شود.

وی ادامه دا‌د: گروه دوم باغات، باغاتی هستند که در خارج از محدوده باغات قصردشت بوده و در نقاط مختلف شهر به وسعتی حدود ۹۰۰ هکتار پراکنده هستند؛ این باغات در اصطلاح باغات طرح تفصیلی نامیده می شوند و تغییر کاربری آنان در کمیسیون ماده ۵ انجام می شود.

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سنوات گذشته تغییر کاربری باغات گروه دوم یا همان باغات طرح تفصیلی به یکی از منابع درآمد شهرداری شیراز تبدیل شده بود؛ این میزان تغییر کاربری در حوزه باغات در برخی دوره های مدیریت شهری تا حدی با کنترل  و در برخی از دوره ها نیز به میزان گسترده انجام می گرفت.

سیاست مدیریت ارشد استان حفظ حداکثری باغات شیراز است

جمشیدی عنوان کرد: در ۹ ماه گذشته بر حسب دستور و تاکید استاندار محترم فارس و توجه وی به ارکان محیط زیستی، درختان شیراز و حفظ هوای پاک با هر گونه طرح تغییر کاربری در مورد باغات قصر الدشت و سایر گروه های باغی در نقاط مختلف شهر به شدت مخالفت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا در ۹ ماه اخیر حتی یک مورد تغییر کاربری باغات شیراز در دستور کار کمیسیون ماده ۵ قرار نگرفته است.

جمشیدی از شهرداری شیراز و شهرداران مناطق و نیز از افراد متقاضی تغییر کاربری باغات درخواست کرد: با توجه به سیاست مذکور و عزم جزم مدیریت ارشد استان در این زمینه از ارسال تقاضای تغییر کاربری باغات به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ خودداری نمایند.

وی تاکید کرد: سیاست مدیریت ارشد استان حفظ حداکثری باغات شیراز و جلوگیری صد درصدی از تخریب و تغییر کاربری آنهاست.

/پایان متن/