فرخ زاده، معاونت گردشگری استانداری فارس مزیت کلیدی در حوزه گردشگری سلامت را استفاده از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی شیراز عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از دفتر معاونت هماهنگی امور زائرین و گردشگری، محمد فرخ زاده؛ معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری در نشست شورای سیاست گذاری گردشگری سلامت که با حضور ایمانیه؛ استاندار فارس، خادم حمزه؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، نیازی اردکانی؛ مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، راه برون رفت از موانع پیش روی گردشگری سلامت را انسجام و سازماندهی بین همه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی دانست و افزود: نقش دولت سیاست گذاری، نظارت و راهبری است، اینکه انتظار داشته باشیم بخش دولتی به تنهایی می تواند در حوزه سلامت میدان داری کند، تصور اشتباهی است لذا همکاری بخش دولتی و خصوصی به عنوان مکمل می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات باشد.

وی اضافه کرد: نکته حایز اهمیت این است که در بحث گردشگری پزشکی بیشتر روی درمان متمرکز شده آیم و از مزیت های محیط های صنعتی در تولید تجهیزات و دارو، از حوزه کشاورزی در تولید گیاهان دارویی، از حوزه جاذبه های طبیعی درمانی مثل چشمه های آب گرم، نمک درمانی، دهکده آرامش، تقویت زیرساخت احداث مراکز درمانی و تسهیل گری در حوزه اقتصادی غافل شده آیم. توجه به گردشگر سلامت در تمام زوایا باعث ایجاد رونق می شود.

فرخ زاده، مزیت کلیدی در حوزه گردشگری سلامت را استفاده از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی شیراز عنوان کرد و ادامه داد: بخش اعظم و مهمی از بازار توریسم درمانی متوجه تولید تجهیزات پزشکی و دارویی است؛ سود حاصل از این حوزه می تواند به عنوان بخش مکمل گردشگری سلامت درآمد اقتصادی مناسبی برای استان در برداشته باشد.

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری به سهم اندک استان فارس از گردشگران سلامت و پراکندگی آمار اشاره و افزود: دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و نماینده وزارت امور خارجه نقش تسهیل کننده در تقویت توریسم سلامت را داشته و بخش خصوصی مکمل رونق این صنعت بزرگ بعد از بازار نفت و‌ خودرو می باشد.

فرخ زاده در پایان گفت: بخش خصوصی همانند تمام صنوف در جهان در تمام زمینه ها بایستی اثبات کند که منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح می دهد و بازوی توانمند حاکمیت در اجرای سیاست های سلامت می باشد.