سیروس سجادیان در یادداشتی در انتقاد به طرح خرید و فروش خدمت سربازی در مجلس شورای اسلامی، گفت: خرید و فروش خدمت وظیفه عمومی، عدالت اجتماعی در کشور به سُخره گرفته میشود و بهتر است عنوان سازمان وظیفه عمومی هم تغییر و نامی در شان خارج نشینان انتخاب شود.

سیروس سجادیان در یادداشتی در انتقاد به طرح خرید و فروش خدمت سربازی در مجلس شورای اسلامی، گفت: خرید و فروش خدمت وظیفه عمومی، عدالت اجتماعی در کشور به سُخره گرفته میشود و بهتر است عنوان سازمان وظیفه عمومی هم تغییر و نامی در شان خارج نشینان انتخاب شود.

در متن این یادداشت آمده است:

همانطور که انقلاب ها فرزندان خود را میخورند ترجیح دادن خارج نشینان و کاخ نشینان بر کوخ نشینان توسط مجلس انقلابی کلید خورد و برای خارج نشینان زینت کشور به فروش گذاشته شد.
شان سربازی اقتضا می کند برای هم وطنانی که خارج از کشور هستند راهکارهای جبرانی دیگری در نظر گرفته شود.
چگونه است که بعضی از پزشکان و … چند ماهی به خارج از کشور میروند و بر میگردند، لذا تمهیداتی اندیشیده شود تا متخصصین خارج نشین هم در مقاطع مختلف برای مدتی به کشور عزیمت و جبران خدمت وظیفه عمومی نموده و برگردند. به عنوان یک سرباز، تاسف خوردم که زینت کشور با پول خارج نشینان خرید و فروش شود.
مجلسی هایی که با شعار انقلابی وارد مجلس شدند، کاخ نشینان را بر کوخ نشینان ترجیح دادند، لذا وقتی شعارها انقلابی و عمکردها بر خلاف ارزش های انقلاب باشد گام های دیگری هم به سوی انحطاط اخلاق انقلابی و ترویج بی عدالتی برداشته میشود.
وقتی سربازی برای پیشرفت و دفاع از کشور یک وظیفه عمومی است چرا وظایف عمومی باید به فروش گذاشته شود؟
مجلس بطور شفاف اعلام کند هدف از فروش سربازی برای خارج نشینان چیست؟! حتما” راهکارهای دیگری هم وجود دارد.

/پایان متن/