هفده سال پيش روزنامه جهان صنعت با اين راهبرد كه رسانه‌اي براي گسترش اطلاع‌رساني درباره فعاليت‌هاي اقتصاد ايران به ويژه در بخش صنعت باشد و بر دانش اقتصادي شهروندان و نيز صاحبان و مديران بنگاه‌هاي صنعتي بيفزايد با سرمايه بخش خصوصي و استفاده از گروهي روزنامه‌نگار باسابقه و تازه‌كار فعاليتش را آغاز كرد.

نخستين شماره‌هاي اين روزنامه درست با برگزاري نمايشگاه مطبوعات در زمان دولت اصلاحات همراه بود. رييس دولت وقت هنگام بازديد از غرفه روزنامه جهان صنعت با ديدن تيتري كه او را خطاب قرار داده و هشدار داده بود: «آقاي خاتمي شتابزده تصميم نگيريد» توجهش جلب شد و يك نسخه روزنامه را برداشت تا شايد همان هشدار را بخواند. ماهيت تعريف شده براي روزنامه براساس توافق با مدير مسوول و صاحب امتياز آن نقد تصميم‌هاي نادرست دولت‌ها در حوزه‌هاي گوناگون و به ويژه نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها تعريف شده بود. براساس مندرجات اين روزنامه با روي كار آمدن دولت نهم و دهم به ويژه در زمان فعاليت مجلس هفتم بيشترين نقدها بر سياست‌هاي اقتصادي دولت و مجلس وقت از سوي اين روزنامه انجام مي‌شد. ويژگي اصلي تعريف شده ديگر به ويژه در يك سال فعاليت من در منصب سردبير تقويت بخش خصوصي و نهادهاي مدني در برابر نهاد دولت بود كه از سوي برخي ديگر از روزنامه‌هاي اقتصادي دنبال مي‌شد.

به نظر مي‌رسد بررسي محتواي روزنامه جهان صنعت در اين متني كه منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد وابستگي ذهني و سازماني يا گرايش خاصي به هيچ طيف و جناح سياسي نداشته است و تا جايي كه شرايط اجازه مي‌داده است برمبناي ماهيت تعريف شده منتقد سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي سه‌گانه اصلاحات، مهرورزي و اعتدال بوده است. اين روزنامه همانند همه روزنامه‌ها و رسانه‌هاي ديگر در چارچوب اقتصادي حاكم بر كشور و نيز تفاوت‌هاي ژرف سياسي در گرايش‌هاي سياسي سه دولت از ۱۳۸۳ تا چند روز پيش فعاليت كرده است و باتوجه به استقلال از جناح‌هاي سياسي با تنگنايي مواجه نشده است. روزنامه جهان صنعت نيز بدون ترديد نقاط ضعف‌هايي داشته و در جاهايي بنابر طبيعت كار خبر رساني احتمالا كاستي‌هايي داشته است كه مورد اخير كه منجر به توقف فعاليت آن شده از همين موارد است.

به نظر مي‌رسد در شرايطي كه انتشار هر روزنامه علاوه بر اينكه شماري قابل توجه اشتغال ايجاد مي‌كند و نيز به گردش آزاد اطلاعات و تحليل‌هاي موردنياز جامعه اقتصادگردانان و فعالان اقتصادي و مديران دولتي كمك مي‌كند باز كردن راه انتشار اين روزنامه به ويژه از سوي وزارت محترم ارشاد و فرهنگ اسلامي و معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه به صواب نزديك است. با شناختي كه از آقاي خدادي، معاونت محترم معاونت مطبوعاتي داريم و اشرافي كه ايشان به عنوان يك نيروي ورزيده و باسابقه رسانه‌اي دارند…

مي‌توان اميدوار بود زمان توقيف اين روزنامه به درازا نكشد و خبرنگاران و كاركنان بخش فني و اداري بيش از اين نگران از دست دادن شغل‌شان نباشند. دولت اعتدال بايد از مسيرهاي مناسبي به اين اشتباهات غيرعمد رسانه‌ها واكنش نشان دهد.

محمدصادق جنان‌صفت

نخستين سردبير روزنامه جهان صنعت

  • منبع خبر : ASRKAR.IR